Zásady ochrany osobních údajů – Roviště Nový kemp

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Roviště Nový kemp (dále jen kemp) je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

Na následujících řádcích zjistíte, jak zpracováváme vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných kempem (www.novykemproviste.cz), v souvislosti s vaší poptávkou po ubytování v kempu a v souvislosti s ubytováním v kempu, jakož i s některými dalšími případy zpracování osobních údajů.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.

I. SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní firma: Petr Soukup (provozovatel Roviště Nový kemp)
IČO: 470 761 78
Sídlo: Hojčín, č. ev. 225, 262 56 Svatý Jan
Zapsán MÚ Sedlčany, odbor Obecní živnostenský úřad, č.j. ŽO/1284/2018

Ve věcech ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese info@novykemproviste.cz nebo dopisem zaslaným na adresu kempu, tj. Roviště Nový kemp, Svatý Ján, Krásná Hora nad Vltavou 262 56.

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • Jméno a příjmení (plnění smluv, plnění právních povinností, oprávněný zájem správce, vyřizování požadavků prostřednictvím elektronických formulářů)
 • Kontaktní adresa (plnění smluv, plnění právních povinností, oprávněný zájem správce, vyřizování požadavků prostřednictvím elektronických formulářů)
 • E-mail (plnění smluv, plnění právních povinností, oprávněný zájem správce, vyřizování požadavků prostřednictvím elektronických formulářů)
 • Telefonní číslo (plnění smluv, plnění právních povinností, oprávněný zájem správce, vyřizování požadavků prostřednictvím elektronických formulářů)
 • Číslo účtu (plnění smluv, plnění právních povinností, oprávněný zájem správce)
 • IČO nebo DIČ (plnění smluv, plnění právních povinností, oprávněný zájem správce)
 • Číslo občanského průkazu nebo pasu (plnění smluv, plnění právních povinností)

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění uzavřených smluv (plnění smluv s ubytovanými zákazníky, s obchodními partnery a dealery); plnění právních povinností (zejména povinnosti dané účetní a daňovou legislativou; předávání osobních údajů se může krom finanční správy týkat i dalších orgánů veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy); za účelem ochrany oprávněného zájmu správce (ochrana majetku, zajištění bezpečnosti apod.) nebo za účelem vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů.

Kemp neshromažďuje osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení či za účelem použití v následných marketingových aktivitách, a to ani vlastních, ani zprostředkovaných třetí stranou.

IV. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem a plnění právních povinností.

V. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat po následující dobu:

 • Plnění smluv (po dobu 10 let od ukončení platnosti smlouvy)
 • Plnění právních povinností (dle stanovené platné legislativy a jejího aktuálního znění)
 • Oprávněný zájem správce (maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem)
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (po dobu nezbytnou pro zpracování a vyřízení dotazu či požadavku)

VI. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům kempu. V zákonem stanovených případech je kemp povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

VII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

VIII. OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

Roviště Nový kemp přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Kemp dodržuje všechny povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

IX. PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo vznést námitku.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu info@novykemproviste.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

X. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kemp nemá povinnost jmenovat a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

XI. ÚČINNOST

Tyto zásady zpracování cookies jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našem kempu.

Roviště dne 25. května 2018