Všeobecné obchodní a storno podmínky – Roviště nový kemp

 

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) Roviště nový kemp (dále jen Roviště nový kemp) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem kempu – Petr Soukup, Svatý Jan, Hojšín 225E, Krásná hora nad Vltavou (dále jen provozovatelem-ubytovatelem) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v Roviště nový kemp jako objednatel objednává (dále jen klient).

 

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Objednávky a rezervace je možné realizovat telefonicky na čísle +420 725 425 448 nebo e-mailem na adrese info@novykemproviste.cz.

Klient si objednává služby ubytovatele písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává ubytovateli telefonicky, poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ a termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem v souladu s GDPR.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci ubytovatelem vzniká mezi klientem a ubytovatelem smluvní vztah. Ubytovatel se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit ubytovateli smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a ubytovatel potvrdil.

 

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován ubytovatelem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, ubytovatelem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit ubytovateli v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy (provozní řád) zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat ubytovatelem vystavené potvrzení pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně ubytovatele.

 

III. Povinnosti ubytovatele ke klientovi

Ubytovatel je povinen:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

 

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných provozovatelem jsou uvedeny na www.novykemproviste.cz/cenik

 

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené ubytovatelem (e-mailem nebo písemně). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně provozovatele emailem info@novykemproviste.cz nebo telefonicky na čísle +420 725 425 448. Provozovatel si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 50% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.

 

VI. Nástup, kauce a pokuty

Při nástupu se klient v recepci (kanceláři) provozovatele prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Nástup ubytování je od 14 do 20 hod., pokud nebude dohodnuto jinak. Po splnění uvedených formalit zástupce provozovatele klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám. Pokud bude chtít klient přijet s domácím zvířetem, je povinen to oznámit při rezervaci pobytu. Ubytovatel je oprávněn účtovat klientům pokuty v souladu s provozním řádem kempu.

 

VII. Stornovací podmínky

Uvedené stornovací podmínky se vztahují na uzavřené smlouvy o ubytování uzavřené v souladu s ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s Petr Soukup, Svatý Jan, Hojšín 225E, Krásná hora nad Vltavou, IČ: 47076178, jakožto provozovatelem ubytování – ubytovatelem, v Roviště nový kemp, Svatý Jan, Hojšín, Krásná hora nad Vltavou (dále jen ubytovacím zařízení) a objednatelem ubytovacích služeb. Storno podmínky jsou platné od 1. ledna 2020.

 

Všeobecné informace

 • storno podmínkami se řídí zrušení rezervace objednatelem objednaných či rezervovaných ubytovacích služeb v ubytovacím zařízení
 • stornem se rozumí zrušení rezervace ubytování či ubytovací služby učiněné objednatelem v ubytovacím zařízení při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených těmito storno podmínkami
 • vyžaduje-li ubytovatel zálohu na rezervované ubytovací služby, není tato záloha storno poplatkem v případě zrušení rezervace objednatelem, avšak ubytovatel je oprávněn tuto zálohu jednostranně započíst vůči storno poplatku. V případě, že je výše zálohy vyšší než storno poplatek, vrátí zbývající část zálohy ubytovatel objednateli
 • rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem objednané ubytovací a další služby nabízené ubytovatelem v rozsahu jím provedené závazné rezervace a objednávky
 • objednatel bere na vědomí, že storno poplatek je smluvní pokutou za vypovězení smlouvy o ubytování, kterou svou závaznou rezervací uzavřel. Smluvní pokuta nekompenzuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
 • v případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu ubytování ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze strany objednatele představuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
 • v případě výjimečných situací může ubytovatel od storno poplatku či nároku na náhradu škody zcela či částečně ustoupit, rozhodnout o tomto přísluší výhradně ubytovateli
 • ze závažných důvodů může ubytovatel souhlasit se změnou rezervovaného termínu bez nároku na zaplacení storno poplatku, o tomto rozhoduje ubytovatel
 • v případě, že bude na straně objednatele více osob, budou tyto v případě vzniku nároku na zaplacení storno poplatku zavázány společně a nerozdílně
 • výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty
 • storno podmínky jsou součástí všeobecných obchodních podmínek ubytovatele

Storno poplatky

 • v případě zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě do 30 dní před plánovaným příjezdem zavazuje se ubytovatel nepožadovat po objednateli žádný storno poplatek
 • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 29 až 5 dní před plánovaným příjezdem, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 50% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb
 • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 4 dní před plánovaným příjezdem nebo v den příjezdu, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100% z ceny rezervovaných ubytovacích služeb
 • splatnost storno poplatku se řídí splatností zrušených rezervovaných ubytovacích služeb

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb Roviště nový kemp.

Celková cena za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (účtenka, příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek. Platbu zálohy rezervace ubytování lze provést v hotovosti nebo převodem (po předchozí dohodě). Platbu za ubytování v den příjezdu lze provést v hotovosti nebo platební kartou na místě. Všeobecné obchodní a storno podmínky vstupují v platnost dne 1. ledna 2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi Roviště nový kemp a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Roviště dne 1. ledna 2020